www.msethailand.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

การเปิดเผยข้อมูล

www.msethailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมของคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย กับคนที่ถูกละเมิดหรือข่มขู่ว่าจะละเมิดหรือบุคคลอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายโดยกิจกรรมดังกล่าว

www.msethailand.com  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการตอบสนองต่อหมายศาล หรือคำสั่งตามกฎหมายระเบียบของรัฐ หรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น

www.msethailand.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น (ถ้ามี) ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ โฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามการรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.msethailand.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

บริษัท จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

การติดต่อกับเว็บไซต์

ทางเว็บไซต์ www.msethailand.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง

หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง